Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Gemengd Wonen-project op De Heul

Gemengd Wonen-project op De Heul

Op 22 september heeft de gemeente Stichtse Vecht met een persbericht kenbaar gemaakt dat ze voornemens is op de Heul een 40-tal tijdelijke woningen te gaan realiseren.

Het persbericht zegt:
Tijdelijke woonunits in Loenen op Sportpark De Heul
Om iets te doen aan de krapte op de woningmarkt heeft het college van B&W het voornemen om op het vierde voetbalveld van Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht, flexibele woonunits te realiseren. Het gaat om 40 tijdelijke woonunits voor de duur van 15 jaar. Er is sprake van een gemengd wonen project voor starters, marginaal gehuisvesten en dak- en thuislozen.
Met name voor starters/jongeren op de woningmarkt is het bijzonder lastig om aan een woning te komen. De benodigde inschrijftijd is 12 jaar en je mag je pas inschrijven vanaf 18 jaar. Geld om een eigen woning te kopen is er ook vaak niet en een hypotheek kan men niet krijgen omdat het inkomen nog te laag is. Ook heeft onze gemeente te maken met steeds meer mensen die marginaal gehuisvest zijn. Marginaal betekent: op de bank slapend bij familie of vrienden, in een caravan, in een auto of boot. En er is grote behoefte aan woningen voor dak- en thuislozen die met begeleiding weer zelfstandig kunnen wonen.

Voorrang voor starters uit Loenen

Wethouder Karin van Vliet: “Omdat met name starters moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning, gaan wij 40 sociale huurwoningen realiseren die voor het merendeel voor starters zijn en waarvan ook woningen beschikbaar komen voor marginaal gehuisveste en voormalig dakloze mensen. Bij de laatstgenoemden is ook professionele begeleiding beschikbaar. Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het zijn van ‘een goede buur’ voor elkaar. Dat is het waardevolle aan dit gemengd wonen project. En heel belangrijk: voor de starterswoningen krijgen inwoners van Loenen voorrang!”

Eerste bewoners tweede kwartaal 2023

Het gemengd wonen project (eerder bekend onder de naam ‘Living Lab – eerst een thuis’) is een initiatief van gemeente Stichtse Vecht, woningcorporatie Vecht & Omstreken en drie zorgaanbieders. Op de woonlocatie komt ook een kantoor van de zorgverlener als steunpunt. Voor de realisatie zijn nog enkele onderzoeken nodig. De planning is om – na de nodige bouwkundige voorbereidingen – in het tweede kwartaal van 2023 de units te plaatsen en de eerste bewoners te huisvesten. Er volgt binnenkort nadere informatie voor bewoners en organisaties die een rol spelen bij deze ontwikkeling.

Wat is er al bekend?

Het gaat om de ontwikkeling van 40 tijdelijke woningen voor een gemengd wonen concept voor 20 starters, 10 voormalig daklozen en 10 marginaal gehuisveste mensen uit de eigen gemeente. Daarnaast is er nog één ruimte extra nodig voor het kantoor van de zorgverlener. Een gemengd wonen concept bestaat uit een combinatie van zorgvragers en zorgdragers. De bewoners zonder een zorgvraag (in dit geval de starters) moeten er bewust voor kiezen om hier te gaan wonen. Van hen wordt namelijk verwacht dat zij gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het zijn van ‘een goede buur’ en bewust kiezen voor contact met hun buren. Zij worden hierop geselecteerd. Hiervoor zouden 41 flexibele woonunits gedurende 15 jaar geplaatst moeten worden. Dit is de minimale exploitatietermijn voor de woningbouwcorporatie.

De locatie

Uitgebreid onderzoek binnen Stichtse Vecht heeft geleid tot de keuze voor het 4e veld in Sportpark de Heul, in Loenen aan de Vecht.

De gemeente is al langere tijd bezig met de voorbereiding van dit project en voert daarvoor gesprekken met verschillende partijen: Woningcorporate Vecht & omstreken voor de realisatie en exploitatie van de tijdelijke woningen, zorgaanbieders Kwintes, Tussenvoorziening en Leger des Heils voor de begeleiding. Ook is er overleg tussen gemeente en de provincie voor de inpassing van het project.
Nu er principe overeenstemming is over het project gaat de gemeente ook in gesprek met alle (direct) betrokkenen. Dat zal in de komende weken gaan plaatsvinden.
Planning

De planning van de gemeente beoogt de ingebruikname van de woningen in de zomer van het volgend jaar.

Jaargang 3 | nummer 9 | mei 2024

Laatste nieuws